Sustainable Sourcing Scan (SSS)

 • Scan je eigen inkoopdata op de FSI2025 duurzaamheidseisen.
 • Analyseer en monitor de inkoopresultaten in het dashboard en onderneem actie.
 • Toon jouw mate van duurzame inkoop aan middels de ‘Proof of Sustainable Purchase’.

De SSS wordt gebruikt ten behoeve van het Floriculture Sustainable Initiative (FSI), opgericht in 2013 door de voorlopers in de sierteeltsector.

FSI-leden richten momenteel hun peilen op een aandeel van ten minste 90% verantwoord geproduceerd en verhandeld volume in 2025.

BEKNOPTE WEERGAVE VAN DE WERKING VAN DE SSS, INCLUSIEF DE BETROKKEN ORGANISATIES:

De SSS wordt sinds 2017 mogelijk gemaakt door samenwerking tussen VGB, Floricode en Floridata

 • VGB bezit de intellectuele eigendomsrechten van de SSS en zij financiert updates van de tool.
 • Floricode draagt zorg over de coderingen en certificaten administratie, die bepalend is voor de output van de SSS.
 • Floridata huist en faciliteert de tool in het portal voor haar deelnemers. Zij garandeert als ‘Trusted Third Party’ volledig vertrouwelijke verwerking van de inkoopgegevens. Tevens is Floridata contactpersoon en helpdesk van de SSS.

Voordelen van het gebruik van de SSS:

Concurrentievoordeel & transparantie door aantoonbare beschikbaarheid van duurzame producten. Door middel van de ‘Proof of Sustainable Purchase’ (PoSP), te downloaden in de output van de SSS, kun je jouw prestatie tonen aan klanten en andere belanghebbenden. Dit wordt steeds belangrijker gezien de politieke discussies en maatschappelijke bewustwording wat betreft verantwoorde handel. Jouw PoSP voldoet als bewijslast aan het FSI monitoring protocol.

De kortste klap naar een duurzame inkoop kunnen maken door middel van de verkregen inzichten. Als inkoper kun je in gesprek gaan met kwekers die niet in het bezit zijn van de vereiste certificaten.

Een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van sierteeltproducten, door actief met de resultaten aan de slag te gaan en zo de 90% doelstelling na te streven.

Floridata deelnemers die gebruik maken van de SSS:

Instructievideo Sustainable Sourcing Scan 2025

FAQ:

Hoe ziet het certificatenmandje (FSI-duurzaamheidseisen) er uit?
Wat is er veranderd voor de doelstelling van 2025 (t.o.v.) 2020?

Is de kweker in een risicoland gevestigd?

 • Ja: alle drie de certificeringen zijn vereist; GAP, Environmental- Record Keeping en Social.
 • Nee: alleen GAP en Environmental – Record Keeping certificering is vereist.

Het FSI heeft in de bestaande structuur van duurzaamheidseisen voor de doelstelling van 2020 een extra eis toegevoegd voor de doelstelling van 2025: ‘Environmental – Record Keeping’. Naast een GAP-certificering is deze extra eis noodzakelijk. Voor de sociale certificaten is er niets veranderd.

Welke landen worden gekenmerkt als risicoland en hoe wordt dit bepaald?
FSI maakt gebruik van de BSC countries Risk Classification. De risicolanden vind je terug op de website van BSCI countries.
Voor deze risicolanden is naast GAP en Environmental – Record Keeping certificering ook sociale certificering vereist.
Hoe worden de resultaten weergegeven in de tool en hoe worden deze resultaten gegenereerd?
In de output zie je de percentages van het ingekochte volume uitgesplitst in vier categorieën:

Op deze manier worden de resultaten gegenereerd:
Op basis van de verstrekte inkoopgegevens berekent de tool het aandeel van elk van de vier bovenstaande categorieën. Dit gebeurt aan de hand van de inleesprocedure met betrekking tot de duurzaamheidseisen van het FSI. Zo wordt jouw inkoopdata gevalideerd met het Floricode certificatenregister en het land van productie. Floricode onderhoudt wekelijks het certificatenregister met de informatie van de schema-eigenaren.
De volgende stappen worden hiervoor doorlopen:

 • Stap 1: Door middel van de VerkoperGLN, RFH of Plantion nummer, wordt gecontroleerd of de kweker voorkomt in de Floricode administratie. Wanneer dit niet het geval is, wordt het bijbehorende volume gekenmerkt als niet-geïdentificeerd. Is de kweker wel bekend bij Floricode, maar is deze niet opgenomen in het Floricode certifcatenregister? Dan komt de kweker in de categorie niet-gecertificeerd.
 • Stap 2: Met de ISO-landcode wordt bepaald of er sprake is van een hoog risicoland, gebaseerd op het productieland van de kweker (volgens BSCI).
  • Hoog risicoland?:
   Ja, er zijn drie certificaten nodig:
   1) GAP-certificering, 2) Environmental-Record Keeping certificering, 3) Sociale certificering.
   Dit kunnen aparte certificaten zijn of een gecombineerd certificaat. In het certificaten mandje van het FSI kun je dit terugzien.
   Bijvoorbeeld de Florverde Sustainable Flowers Standard en de Kenya Flower Council Silver Standard zijn een
   gecombineerd certificaat.
  • Geen hoog risicoland?:
   Alleen GAP-certificering en Environmental-Record Keeping certificering zijn vereist.
 • Stap 3: In deze stap wordt gecontroleerd of de kweker in het bezit is van de vereiste certificering over de betreffende periode. Afhankelijk hiervan wordt het volume aangemerkt als: 
  gecertificeerd-verantwoorde bron
  gecertificeerd

De resultaten kunnen gefilterd worden op periode, productgroep, land en kweker.

Wil je meer weten over de resultaten? Bekijk de instructievideo Sustainable Sourcing Scan (duur: 3:48min EN gesproken met NL ondertiteling) om een duidelijk beeld te krijgen van de weergave van de resultaten.

Door welke partijen wordt de SSS mogelijk gemaakt?
Het Floriculture Sustainable Initiative (FSI) is een internationaal sierteelt-platform, die gezamenlijk werkt aan de verduurzaming van de internationale sierteeltsector op precompetitieve wijze.

Deelnemers aan deze samenwerking zijn: veredelaars, kwekers, handelaren, retailers, schema-eigenaren, NGO’s, brancheorganisaties en overheden.

 • De eerste gezamenlijke ambitie beoogde 90% duurzaam verhandeld volume in 2020.
 • De tweede huidige ambitie richt haar pijlen, met aangepaste duurzaamheidseisen, op 2025.
Het FSI is gehuisvest bij Union Fleurs, te Brussel.

De Vereniging van Groothandel in Bloemkwekerijprodukten (VGB) is eigenaar van de SSS. Een van de vier belangrijkste punten voor de VGB in haar lange-termijn strategie is het creëren van de ‘meest efficiënte en duurzame nationaal en internationaal supply chains voor bloemen en planten’.

Floricode is het loket voor registratie en codering van sierteeltproducten. Zij delen haar product- en bedrijfscoderingen en certificaten administratie met Floridata ten behoeve van de SSS. Zij ontvangen mutaties in de certificaten administratie direct van de schema-eigenaren.

Union Fleurs is de internationale organisatie die de belangen behartigt van de sierteelt handel op EU- en internationaal niveau.

Het Initiatief Duurzame Handel (IDH) begeleid publiek-private, pre competitieve veranderingstrajecten in 18 verschillende sectoren. IDH steunt het FSI.

Floridata is het collectieve onafhankelijk kennis- en dataplatform voor de sierteeltsector. Zij huizen de tool binnen hun portal. Als ‘Trusted Third Party’ zorgen zij voor een vertrouwelijke en veilige omgang met de data van de gebruikers.

Welke organisaties kunnen gebruikmaken van de SSS en wat zijn de kosten hiervoor?
Voor het gebruik van de SSS is een overeenkomst met Floridata vereist.
 • Floridata deelnemer
  Exporteurs van snijbloemen en pot- en tuinplanten kunnen enkel de SSS gebruiken wanneer zij volledig deelnemer van Floridata zijn. Dit betekent dat zij ook de verplichting aangaan om hun factuur-, betaling- en debiteurgegevens te delen ten behoeve van de sector exportstatistieken voor bloemen en planten. Neem contact op voor meer informatie en prijzen.
 • Stand-alone SSS-gebruiker
  Handelsbedrijven die niet exporteren en de SSS willen gebruiken, krijgen enkel toegang tot de SSS-dienstverlening. Zij kunnen dus geen gebruikmaken van de debiteuren- en marktinformatie.

Stichting Floridata hanteert kostendekkende tarieven en heeft geen winstoogmerk.

Kan ik over mijn eigen resultaten communiceren?
Het staat gebruikers vrij om hun eigen resultaten te gebruiken voor communicatie en strategische doeleinden, in afstemming met het FSI.
Wordt er een sector cijfer gepubliceerd?
Nee, op dit moment niet. Momenteel zijn hier ook geen plannen voor. Mocht dit in de toekomst toch overwogen worden, dan gebeurt dit alleen wanneer alle deelnemers hun toestemming geven.

Tijdens de FSI-bijeenkomsten wordt er op geaggregeerd niveau bepaalde collectieve inzichten gedeeld, met als doel het percentage duurzaam product verder te verhogen. Dit is altijd in overeenstemming met de gebruikers van de SSS.

Is lidmaatschap van de VGB of Union Fleurs een vereiste om de tool te kunnen gebruiken?
Nee, de SSS is beschikbaar voor alle handelaren in sierteeltproducten (snijbloemen, snijgroen en potplanten). Wanneer je geen VGB-lid bent betaal je hen een extra vergoeding. Je ontvangt hiervoor automatisch een factuur van de VGB. Dit is om de kosten van de VGB, als eigenaar van de SSS, te dekken (Floricode abonnement en afschrijving SSS).

Data aanlevering en resultaten

Welke inkoopdata dien ik aan te leveren en op welke manier?
Inkoopgegevens dienen in een CSV-bestand aangeleverd te worden, per e-mail naar duurzaamheid@floridata.eu. In dit bestand staat het ingekochte volume (in hele aantallen stelen/planten), uitgesplitst naar:
 • Productcode (VBN of GPC-brickcode)
 • Kweker identificatie (GLN–code of veilingnummer)
 • Land van herkomst (ISO-landcode)
 • Maandnummer en jaartal

Prijsinformatie is niet vereist. De data van een periode (maand/jaar) dient in één keer compleet te worden aangeleverd. Indien dezelfde periode in een ander bericht nogmaals aangeboden wordt, dan wordt de eerder aangeleverde data van diezelfde periode overschreven. In één bericht kunnen meerdere periodes (maanden) aangeboden worden.

Voor de volledige aanleverinstructie en alle details, zie het pdf: aanleverinstructie document

Kan ik ook de ISO-landcode van de kweker verkooplocatie opgeven als ik het land van productie niet weet?
Ja, de aangeleverde ISO-landcode wordt tijdens de inleesprocedure vergeleken met de ISO-landcode van het productieland van de kweker, middels de Floricode Productieland ISO-landcode lijst. Indien nodig wordt de ISO-landcode vervolgens aangepast. Zodoende is de output verzekerd van een juiste screening op risicoland.
Ik heb alleen een VBN-productcode, kan ik de GPC code achterhalen?
Ja, via de website van Floricode zijn de GPC Brick codes via FTP te downloaden.
De GPC-distributieset wordt maandelijks geüpdatet.

Ook kun je bij Floricode een matchingtabel vinden, waarmee je GPC Brick codes kunt opzoeken aan de hand van VBN-productcodes. Hierbij is ProductGPC de unieke identificatie van de Productgroep zoals gebruikt door GPC (in GPC termen is de productgroep een Brick) en is de ProductVBNCode de unieke identificatie gebruikt door de VBN.

Wat betekent “een regel kan niet ingelezen worden” of “een regel kan niet verwerkt worden”?
 • Een niet ingelezen regel verwijst naar een regel die niet voldoet aan de aanleverspecificatie. Dit zorgt ervoor dat de regel niet kan worden ingelezen, waardoor vervolgens het hele bestand niet gebruikt kan worden. Vandaar dat deze regel uit het bestand verwijderd dient te worden.
  Mogelijke oorzaak: het aantal is 0 of kleiner (kolom M) of het leeg laten van een verplicht veld.
 • Een uitgevallen regel is een regel die wel is ingelezen door de tool (en dus wel voldoet aan de aanleverspecificatie), maar waarvan de output niet zichtbaar is in de SSS. Een voorbeeld is de onbekende productcode. De bijbehorende melding “ProductgroepGPC gevuld maar onbekend” kan zowel verwijzen naar ProductGPC als ProductVBNCode, afhankelijk van welke productcode is ingevuld.
Een van de niet-duurzame kwekers in de output wordt aangeduid met M.P.C.G. VD TOGT TEST en onbekende kweker, wat betekent dit?
In dit geval is het volume ‘niet duurzaam’, omdat de bron niet bekend is. Dit wordt veroorzaakt door FH-nummer 999999 of het GLN-veld waarin 0 is ingevuld. Floricode matcht het FH-nummer 999999 met de M.P.C.G. VD TOGT TEST waardoor deze ’test kweker’ te zien is in de kwekers tabel van de output. In werkelijkheid is de bron met FH-nummer 999999 onbekend. Wanneer in het GLN-veld een 0 wordt ingevuld (omdat de bron onbekend is) verschijnt er ‘Onbekende kweker’ in de kwekers tabel van de output.
Een kweker van ons heeft geen GLN en geen Floraholland nummer, hoe kan deze kweker wel worden ingelezen in de tool?
Een kweker die nog geen GLN heeft kan er één laten aanmaken bij Floricode. Vervolgens kan Floricode de certificaten van betreffende kweker in de administratie bijwerken.
Wanneer ik het CSV-bestand heb opgeslagen, staan er in de kolommen B en E afgekorte getallen (wetenschappelijke notatie), hoe los ik dit op?
Voor het succesvol opslaan van het CSV-bestand, doorloop je de volgende stappen, vóór het opslaan van het bestand (zie afbeelding hieronder):

 1. Selecteer de gehele kolom B en E (door op de letter B en E te klikken).
 2. Klik op rechtermuisknop en kies “Cellen opmaken”, waardoor je bij celeigenschappen terecht komt.
 3. Kies uit de kolom categorie: Getal
 4. Vul bij aantal decimalen 0 in en klik op OK.

Let op: wanneer je vervolgens het bestand opslaat en hier later weer wijzigingen in aanbrengt, voer deze handelingen dan voor de zekerheid nogmaals uit.

Wanneer je dit niet zou doen, blijven alleen de eerste 6 cijfers van het GLN behouden en verandert de rest in 0. Er gaat dan dus informatie verloren.

Een kweker wordt in de output aangemerkt als niet-duurzaam, maar ik denk dat de kweker wel duurzaam is. Hoe kan dit?
Dit zijn de meest voorkomende oorzaken:

 1. De certificering van de kweker valt buiten het mandje, zie FSI Basket of Standards. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kweker wel MPS-A of MPS-B heeft, maar niet de benodigde MPS-GAP. Het komt ook voor dat een kweker zijn MPS-GAP-status verliest gedurende het jaar, wanneer MPS A/B/C-status vervalt. Ook kan een kweker slechts voor bijvoorbeeld bollen gecertificeerd zijn en niet voor de opkweek van bloemen of planten.
 2. De kweker is gecertificeerd geweest en heeft een certificaat ontvangen, maar de certificering is later opgeschort. Je kunt op de website van MPS en Global GAP de huidige status zelf controleren, of middels het Floricode certificaten register.
 3. De kweker heeft met andere kwekers een groepscertificaat, mogelijk bij MPS, maar dit is door MPS nog niet in haar portal gezet (stuur een mail naar info@floridata.eu).
 4. De kweker is gevestigd in een risicoland. Hierdoor is een milieucertificering niet voldoende en dient de kweker ook sociaal gecertificeerd te zijn.
 5. De certificering van de kweker is nog niet bekend bij Floricode. De SSS leest in de administratie van Floricode af welke certificaten gekoppeld zijn aan een kweker. Deze administratie is niet real-time, maar wordt vaak wekelijks geüpdatet. Dit geldt echter niet voor alle certificeringen. Enkele worden maandelijks (de eerste dinsdag van de nieuwe maand) of per kwartaal geüpdatet. Om deze reden is het raadzaam de data van de voorgaande maand na de eerste dinsdag van de nieuwe maand te laten inschieten.
 6. De inkoopdata staat op een commerciële handelsnaam (en bedrijfsnummer) in plaats van de kwekersnaam.

Wanneer je nog steeds twijfels hebt bij de niet-duurzame status van een kweker: stuur dan gerust een e-mail naar info@floridata.nl en vermeld daarin:

 • Naam van de kweker.
 • Het VerkoperGLN/veilingcode van de kweker.
 • Om welke certificering het gaat.
 • De periode (maand/maanden) waar het omgaat.
Een kweker komt zowel voor in het duurzame rijtje als het niet-duurzame rijtje. Hoe kan dit?
Dit kan gebeuren wanneer je een periode van meerdere maanden selecteert.
Bijvoorbeeld: wanneer een kweker gecertificeerd is van 10-1-2020 tot en met 4-1-2021, zal deze kweker in de periode januari 2020 bij niet duurzaam staan, omdat het certificaat niet de gehele maand geldig is. Voor de overige maanden februari-december zal de bijbehorende handel als duurzaam verschijnen.
En zo kunnen er ook weleens halve maanden tussen twee certificaten zitten, waardoor de kweker niet het volledige jaar gecertificeerd is. Echter wordt er in afstemming met het FSI een transitieperiode van 10 dagen gehanteerd tussen de einddatum van het certificaat en de begindatum van het vernieuwde certificaat. Een kweker mag zodoende maximaal 10 dagen geen geldig certificaat hebben.

Staat jouw vraag er niet bij? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op via info@floridata.nl, of telefonisch via 020-820 00 35